DCM Premeny

Diecézne centrum mládeže Premeny a jeho služba mladým v diecéze

Diecézne centrum mládeže Premeny vo Važci existuje v našej diecéze od roku 2004. Každý
rok ho navštívi viac než 2000 mladých ľudí a detí. Prebiehajú tu mnohé duchovné obnovy pre
žiakov a študentov stredných i vysokých škôl, neformálne vzdelávacie programy a najmä dva
ročníky Diecéznej animátorskej školy pre mladých. Premeny sú miestom, kde sa dá život
stretnúť priam hmatateľným spôsobom a kde mladí prichádzajú hľadať Boha.
Vzniku Diecézneho centra mládeže predchádzala rekonštrukcia budovy niekdajšej katolíckej
školy vo Važci. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze získala budovu do prenájmu v roku
2001 so zámerom adaptovať ju na Diecézne centrum mládeže (DCM).
Po projektovej príprave a získaní finančných prostriedkov z grantov zahraničných i
slovenských nadácií a vďaka príspevkom ďalších darcov sa začala rekonštrukcia budovy.
Rekonštrukčné práce začali na jar roku 2003 a pokračovali až do leta 2004. Stará strecha sa
zhodila a po spevnení múrov sa nadstavilo poschodie s ubytovacou časťou. Prízemie sa
upravilo na jedáleň s kuchyňou, ďalej s prednáškovou a spoločenskou miestnosťou.
1. septembra 2004 bolo zriadené Diecézne centrum voľného času vo Važci, aby poskytovalo
duchovné potrebypre deti a mládež v oblasti záujmového vzdelávania v kresťanskom duchu
na území celej Spišskej diecézy (Orava, Liptov, Spiš).
Po stavebných úpravách (vstup z jedálne) sa podarilo pristaviť kaplnku pre 50 ľudí.
2. októbra 2010 diecézny biskup Mons. František Tondra vyhovel potrebám DCM vo Važci,
kánonicky zriadil a požehnal kaplnku sv. Františka Assiského. Centrum tak dostalo svoje
„srdce”.
O rok neskôr sa začalo so stavbou Domu prijatia, ktorý v súčasnosti stojí oproti centru. V tejto
budove bývajú dobrovoľníci a príležitostní návštevníci, ktorí sem prichádzajú na program
prijatia. Terajší diecézny biskup Mons. Štefan Sečka požehnal tento dom v roku 2014 počas
osláv desiateho výročia DCM Premeny.
Víziou DCM Premeny je, aby každý mladý človek mohol prísť bližšie k Bohu, stretnúť sa s
Ním a zažiť premenu srdca podľa slov proroka Ezechiela: „Vtedy im dám jednotné srdce
a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce
z mäsa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich. Aby
boli mojím národom a ja aby som bol ich Bohom.“ (Ez 11,19-20)
DCVČ tabuľka
Centrum Važec

V DCM Premeny v súčasnosti prebiehajú aj tieto podujatia:

 1. Diecézna animátorská škola (DAŠ) – zameraná na formáciu pomocníkov a animátorov
  pre prácu s mládežou vo farnostiach;
 2. krúžková činnosť centra voľného času s deťmi z obce Važec počas školského roka.
 3. duchovné obnovy cirkevných škôl: jednodňový, dvojdňový alebo trojdňový duchovný
  program pre stredoškolákov i žiakov ZŠ.
 4. Spišnet – stretnutie vedúcich a zástupcov mládežníckych spoločenstiev Spišskej diecézy.
 5. duchovné obnovy mládežníckych spoločenstiev;
 6. Kurz základov kresťanského života – kurz Filip;
 7. letné tábory pre deti a mládež;
 8. príležitostné podujatia – rekolekcie kňazov, zasadnutia Rady mládeže KBS, zasadnutia
  Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, prípravné, pracovné a organizačné stretnutia;
 9. Prázdninové a relaxačné pobyty pre školy (školské výlety, školy v prírode,…).

Sme Bohu vďační za toto miesto a aj Vás pozývame na návštevu či len keď pôjdete okolo alebo na nejaké podujatie či vlastnú akciu.