Oravské centrum mládeže

V roku 1995 vzniká v Ústi na Orave Pastoračné centrum sv. Alžbety. Za výdatnej podpory
mnohých farností a pomoci štedrých ľudí pod vedením pána dekana Michala Tondru. V roku
2008 bolo pastoračné centrum zverené pre službu mladým ako Oravské centrum mládeže
(OCM) pod vedením vdp. Branislava Kožucha. Od roku 2015 pôsobia v OCM dvaja kňazi.

Poslanie

Najdôležitejším poslaním OCM je umožniť najmä mladým ľuďom stretnúť sa so živým
Kristom a zažiť spoločenstvo bratov a sestier. Takto prostredníctvom novej evanjelizácie
chceme spolupracovať na Božom kráľovstve. Toto poslanie však uskutočňujú najmä ľudia,
ktorí žijú v centre – naši dobrovoľníci. Sú to obetaví mladí, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas,
sily a talenty do služby mladým na Orave.

Požiar

V októbri 2016 zasiahol OCM požiar poškodil značnú časť budovy. Po deviatich mesiacoch
opráv a prestavby sme vďaka mocnej Božej pomoci a ochote štedrých pracovitých ľudí mohli
priestory OCM opäť poskytnúť mladým.

Naša činnosť

Obnovené priestory OCM sa hojne využívajú na duchovné aktivity, predovšetkým na obnovy
– „víkendovky“. Prichádzajú k nám rôzne stretká a spoločenstva, ale konajú sa tu aj viaceré
kurzy, napr. snúbenecké. V letných mesiacoch máme školy v prírode a prázdninové tábory.
Asi najväčšiu časť víkendov zaplnia duchovné obnovy pre birmovancov. Sú to evanjelizačné
programy na ohlásenie základnej kerygmy našej viery, doplnené pestrými dynamikami.
Okrem prijatia tých, čo prichádzajú, snažíme sa tiež vychádzať smerom von do farností
a škôl. Aktuálne spolupracujeme a vstupujeme do cirkevných škôl v Trstenej, Tvrdošíne
a Sihelnom.

Oravské centrum mládeže