K

P

M

Ciele a história Komisie pre mládež

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčasnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch – Spiš, Liptov, Orava.

História KpM

Neoficiálne začiatky Komisie pre mládež v Spišskej diecéze siahajú do doby, keď vznikla samotná Spišská diecéza. Pastoračná práca s mládežou bola totiž vždy súčasťou pastorácie, či už farskej alebo diecéznej.

Vznikom KpM v roku 2000, rozhodnutím diecézneho spišského biskupa Františka Tondru, dostala farská mládežnícka pastorácia oficiálne zastrešenie a koordináciu. Týmto svojím rozhodnutím diecézny biskup uznal mladých ľudí vo svojej diecéze ako jednu z prioritných skupín, ktorým je potrebné sa venovať naplno, a prejavil jej svoju plnú podporu.

Štatút KpM

Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze, so sídlom vo Važci, zriadil spišský diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. František Tondra.

Dňa 19. mája 2000 schválil štatút KpM a zároveň v ten istý deň zriadil Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze ako útvar Rímskokatolíckej cirkvi, so samostatnou právnou subjektivitou, ktorý je zapísaný v zozname právnických osôb Rímskokatolíckeho biskupstva v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule.

Štatutárnym zástupcom KpM je jej riaditeľ Mgr. Ľuboš Laškoty, menovaný spišským biskupom Štefanom Sečkom od júna 2017.

Našim poslaním je predovšetkým pôsobiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich rovesníkov.

Poslanie KpM

Našim poslaním je predovšetkým pôsobiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich rovesníkov, ponúkať im také kresťanské programy a aktivity, ktoré budú pre ne dostatočne príťažlivé a zaujímavé.

Naša činnosť v Spišskej diecéze je zameraná predovšetkým k novej evanjelizácii, a to primeraným spôsobom sa priblížiť k mladému človeku, komunikovať s ním jazykom, ktorému rozumie, viac svedčiť než hovoriť a nechať mu priestor na vlastný výber.

 

Naše ciele

  • koordinovať a rozvíjať pastoráciu mládeže Spišskej diecézy,
  • vychovávať ľudsky a duchovne zrelých mladých ľudí – animátorov,
  • preventívna starostlivosť o mladých.

 

Predmet našej činnosti

  • prehlbovanie zodpovednosti mladých ľudí (ich mravnosť) v spoločnosti,
  • koordinovanie aktivít v Spišskej diecéze zameraných na mládež,
  • prostredníctvom diecéznej animátorskej školy pripravovať animátorov  – dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládežou,
  • práca s rómskou mládežou v kluboch, v osadách,
  • vydávanie metodických materiálov a pomôcok vhodných pre prácu s mládežou.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze logo