Článok

Štyri základné pravdy o Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

1. Kedy bola vyhlásená dogma o Nanebovzatí Panny Márie?

Pápež Pius XII. vyhlásil túto pravdu 1. novembra 1950 vo svojej bule "Munificentissimus Deus" (Najštedrejší Boh) týmito slovami: "Definujeme, že je dogmou, zjavenou Bohom, že Nepoškvrnená a ustavične panenská Božia Matka Mária bola po ukončení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy". Táto dogma bola vyhlásená necelých sto tokov po vyhlásení Dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie v r. 1854. 
Výsada nanebovzatia preblahoslavenej Panny vyplýva z jej bezhriešnosti (milostiplná) a z jej božského materstva.
 
2. Odkedy je známy v Cirkvi tento sviatok?
 
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia Cirkvi ho spomína už vo štvrtom stor. Niektorí kresťania prvých storočí sa nazdávali, že Panna Mária dokončila svoj pozemský život pri sv. Jánovi evanjelistovi v Efeze, avšak celkovo prevládalo presvedčenie, že zomrela v Jeruzaleme, a to zrejme ešte pred konečným rozchodom apoštolov okolo r. 50.
Tradične sa o mieste smrti Panny Márie zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku. Sv. Ján Damascénsky však hovorí o tradícii jeruzalemskej cirkvi toto: „Sv. Juvenal, jeruzalemský biskup na chalcedónskom koncile, oznámil cisárovi Marciánovi a Pulcherii, ktorí si priali vlastniť telo Božej matky, že Mária zomrela v prítomnosti apoštolov. No keď neskôr na žiadosť sv. Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli dospeli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba." 
Dátum 15. augusta na slávenie sviatku určil byzantský cisár Maurikios, ktorý vládol v rokoch 582-602. V siedmom storočí preniesli tento sviatok do Ríma spolu s inými mariánskymi sviatkami východní mnísi. Za pápeža sv. Sergeja I. (687-701) bol už známy a mal slávnostnú podobu.
 
3. V čom je rozdielne Máriino Nanebovzatie od Ježišovho vystúpenia do neba?
 
Ježiš vstal z mŕtvych a vystúpil do neba vlastnou mocou. Mária bola vzatá do neba mocou jej syna, Ježiša Krista. 
 
4. O čom hovorí táto pravda v súvislosti s nami?
 
Táto udalosť potvrdzuje, že všetci raz budeme vzkriesení. Avšak kým vzkriesenie našich tiel sa uskutoční až pri Poslednom súde, v prípade Božej matky sa odohralo krátko po jej smrti. Mária vystupuje do neba, vedená vlastným Synom a tým svdečí o tom, že jej Syn počas veľkonočného rána zvíťazil nad hriechom a smrťou. Jej svedectvo je pre nás zárukou, že naše najsmelejšie nádeje majú svoje opodstatnenie.