Článok

Rok sv. Martina v Spišskej diecéze

„V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od narodenia sv. Martina a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa vo svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva."

Z listu diecézneho biskupa Štefana pri príležitosti vyhlásenia Roku sv. Martina 

 

SVÄTÝ MARTIN sa narodil okolo roku 316 v Panónii (dnešné Szombathely) pohanským rodičom. Keď prijal krst, zriekol sa vojenského života a založil pri Ligugé v Galii kláštor, kde viedol pod vedením svätého Hilára mníšsky život. Neskôr bol vysvätený za kňaza a zvolili ho za biskupa v  Tours. Bol príkladom dobrého pastiera, zakladal ďalšie kláštory, vychovával kňazov, hlásal evanjelium chudobným. Zomrel v roku 397 v Candes. Sv. Martin je považovaný za patróna vinohradníkov, paradoxne aj za patróna abstinentov, za patróna vojakov a  dragúnov, jazdcov na koňoch a koní, podkúvačov, zbrojárov, garbiarov, tkáčov, krajčírov, mlynárov, rukavičkárov, klobučníkov, debnárov, pastierov, hlásateľov, cestovateľov a  všetkých cestujúcich, hotelierov, aj všetkých tých, ktorí poskytujú služby cestujúcim, je ochrancom všetkých domácich zvierat, poľnohospodárov pred neúrodou, pred vyrážkou, proti uhryznutiu hadom.

 

V rámci tohto Jubilejného roku v  Spišskej diecéze je možné získať plnomocné odpustky pre veriacich, ktorí ich v duchu pravého pokánia a vedení láskou, za obvyklých podmienok (sviatostné vyznanie hriechov, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), môžu získať raz za deň, ako aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci, ak so srdcom spojeným s duchovnými cieľmi Svätého roka milosrdenstva navštíviaspišský katedrálny chrám alebo iný kostol zasvätený úcte sv. Martina alebo akýkoľvek diecézny kostol formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku, na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Najsvätejšej Panny a sv. Martina.

Nábožní veriaci, ktorým prekáža staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky, ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu a  vzbudia si úmysel a  kde je to možné, tri obvyklé podmienky, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, duchovne spojení s jubilejnými sláveniami, recitujú vyššie uvedené prosby na mieste, kde sa pre tie prekážky zdržiavajú, pričom obetujú svoje bolesti alebo ťažkosti vlastného života.

 

Pastoračné podujatia

V Jubilejnom roku sv. Martina v Spišskej diecéze sa všetky pastoračné aktivity v diecéze a v jednotlivých farnostiach dajú členiť ako:

1. Spoločné pastoračné podujatia:

• spoločné rekolekcie kňazov celej diecézy v Spišskej Kapitule (9. november 2016),

• dekanátne púte do katedrály sv. Martina (každú 3. sobotu v mesiaci), predtým novéna k sv. Martinovi vo farnostiach,

• prvopiatkové adorácie Eucharistie (alebo štvrtok predtým), v rámci nich pobožnosť k sv. Martinovi (úplné odpustky),

• zakladanie farských charít na báze dobrovoľnosti,

• spev piesní k sv. Martinovi: JKS 450, zhudobnené hymny z Liturgie hodín.

2. Fakultatívne pastoračné podujatia:

• konferenciu Znaky časov v Spišskej Kapitule (25. novembra 2016),

• homílie pre deti o sv. Martinovi (pastoračný manuál),

• katechézy pre mládež o sv. Martinovi (www.dku.sk),

• dokumenty o sv. Martinovi a obrazové prílohy (www.kapitula.sk),

• čítanie životopisu sv. Martina v rodinách, kostoloch, v spoločenstvách a pod.,

• súťaže o sv. Martinovi v školách, v spoločenstvách a pod.,

• 24 hodín bez kompromisov (optimálne: na 1. piatok),

• iniciatíva „Daruj blížnemu, obdaruješ Krista".

 

Viac info na www.dieceza.kapitula.sk